Aktualnosci

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Alwernia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Alwernia

Czy w Małopolsce działają jeszcze instytucje ochrony zabytków ?

UWAGA !!!

Wnioski i uwagi do studium można składać do 20 czerwca 2023

Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Alwernia Beata Nadzieja – Szpila

Niektóre z zagrożeń:

  1. Naruszenie ekosystemu w miejscu planowanej inwestycji.
  2. Wzrost zanieczyszczenia powietrza z powodu ogromnego wzrostu ruchu samochodowego (tiry , samochody pracowników – mówi się o tysiącach pracowników).
  3. Znaczące podniesienie poziomu hałasu przez całą dobę spowodowane ruchem samochodów ( czynne centra logistyczne), pracujące systemy wentylacji. Na dzień dzisiejszy dużą uciążliwością jest hałas z autostrady A-4 – brak ekranów).
  4. Brak w planach inwestora bufora oddzielającego inwestycję od istniejących w pobliżu zabudowań.
  5. ,, Zanieczyszczenie świetlne” – problem całonocnego oświetlenia obiektów powodujący dyskomfort i uciążliwość dla pobliskich mieszkańców.
  1. Olbrzymie wzmożenie natężenia ruchu drogowego przez Grojec , zwłaszcza dla kierunku północ – południe ( na dzień dzisiejszy zupełny brak infrastruktury drogowej niezbędnej do skomunikowania inwestycji z węzłem Rudno ).
  2. Ogromny zakres prac związanych z przygotowaniem terenu ( niwelacja różnicy wzniesień – 65m ), biorąc pod uwagę strukturę geologiczną – podłoże skalne. Będzie to wymagało zastosowania ciężkiego sprzętu , nie wykluczając zastosowania robót strzałowych. Uciążliwość tego typu prac dało się odczuć w trakcie budowy na tym odcinku autostrady A-4 , gdzie w sąsiedztwie dochodziło do spękań budynków oraz zanikania wody w studniach, oprócz znacznego nasilenia hałasu i zapylenia.
  3. Drastyczna utrata wartości nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, z powodu uciążliwości nią spowodowanych. Wiele domów powstało w oparciu o aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.