Ogłoszenie Burmistrza Gminy Alwernia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Alwernia